1. เข้าหมวดผังห้อง

  2. เลือกห้องที่ต้องการยกเลิกการจอง
  3. กดดูข้อมูลที่ได้ทำการจอง

  4. กดปุ่มยกเลิกการจอง

  5. หากคืนเงิน ให้ใส่จำนวนเงินที่คืน หากไม่คืนเงิน ให้ใส่ 0

  6. กดบันทึกและยกกเลิกการจอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *