1. เข้าหมวด ตั้งค่า
  2. เลือก ข้อมูลหอพัก และเลื่อนลงล่างสุด
  3. กรอกข้อความที่ต้องการให้ขึ้นท้ายใบเสร็จ (ข้อความนี้จะแสดงในทุกใบแจ้งหนี้)
  4. กด บันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *