1.คลิกหน้า “ตั้งค่าหอพัก”

2. คลิกเลือก “ค่าบริการ ส่วนลด”

3.คลิก “เพิ่มค่าบริการ”

4.ใส่ชื่อ ค่าบริการ ภาษาไทย และ ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ

5.คลิก “เพิ่มค่าบริการ”

6.คลิกเลือกห้อง หรือ เลือกทั้งชั้นที่ต้องการใส่ค่าบริการ

7.คลิก “กำหนด” (ค่าบริการนั้น)

8.ใส่ราคาค่าบริการนั้น

9.กด “บันทึก”

10.กดเสร็จสิ้น