1. เข้าหมวดแดชบอร์ด
  2. ฟิลเตอร์เลือกดูข้อมูลรายจ่ายรวมของแต่ละเดือน หรือ ดูย้อนหลังเป็นปีได้
  3. ฟิลเตอร์เลือกดูข้อมูลรายจ่ายแยกตามประเภทของแต่ละเดือน หรือ ดูย้อนหลังเป็นปีได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *