การดูรายได้และรายจ่ายรวม  คือ การดูข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างรายได้หรือรายรับ ที่ได้รับเข้ามาเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่ได้จ่ายออกไป  โดยเป็นการดูข้อมูลของแต่ละเดือน หรือสามารถเลือกดูย้อนหลัง 6 เดือน     12 เดือน    หรือปีปัจจุบันได้

  1. เข้าหมวดแดชบอร์ด
  2. เลื่อนลงมาด้านล่าง “รายได้และรายจ่ายรวม”
  3. ฟิลเตอร์เดือนที่ต้องการดูข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *