กรณีที่ย้ายออก สิ้นเดือน

หมวดผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการย้ายออก   3. คลิ๊ก“ย้ายออก” รายการบิลค้างชำระ ถ้ามีบิลค้างชำระให้คลิก 4.“ชำระเงิน”   5.1 หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ , เพิ่มส่วนลด , กรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน จากนั้นคลิก “ชำระเงิน” 5.2 ถ้าไม่มี รายการส่วนลด หรือ เก็บเงินเพิ่ม สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ โดยคลิกปุ่ม “ข้ามขั้นตอนนี้”   6. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”   7.1 ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน หากไม่ครบให้ กด “เพิ่มรายการคืนเงิน” 7.2 ระบบจะสรุปการย้ายออกให้อัตโนมัติ ว่าให้เก็บเงินผู้เช่าเพิ่ม หรือ คืนเงินผู้เช่า 7.3 ถ้าต้องการพิมพ์ใบสรุปย้ายออก ให้คลิก “พิมพ์ใบย้ายออก” 7.4 หากตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิก “ย้ายออก” เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการย้ายออก

Read More

กรณีที่ย้ายออก กลางเดือน

1. หมวดผังห้อง 2. เลือก ห้องที่ต้องการย้าย   3. คลิ๊ก “ย้ายออก” จะเห็น รายการบิลค้างชำระ ถ้ามีบิลค้างชำระให้ คลิ๊ก 4.“จ่ายค่าห้อง”   5. คลิกปุ่ม “เพิ่มค่าน้ำ-ค่าไฟ” เพื่อกรอกเลขมิเตอร์ เพื่อ คำนวณ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ส่วนเกินจากบิลค่าเช่าล่าสุด   6. กรอกเลขมิเตอร์น้ำ, เลขมิเตอร์ไฟฟ้า 7. เลือกวันที่จดมิเตอร์ 8. “คำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า” จากนั้นระบบจะคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ส่วนเกินให้โดยอัตโนมัติ   9.1 หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ , เพิ่มส่วนลด 9.2 กรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน 9.3 กด“ชำระเงิน”   10. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”   11.1 ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน […]

Read More

การทำย้ายออกกรณี ออกสิ้นเดือน

การทำการย้ายออกกรณี ออกสิ้นเดือน 1.ไปที่หน้า “ผังห้อง” คลิกที่ห้องที่ต้องการย้ายออก (ในรูปตัวอย่าง ห้อง 101 ต้องการย้ายออก) 2.ไปที่แถบ “ย้ายออก” จะเห็น รายการบิลค้างชำระ ถ้ามีบิลค้างชำระให้คลิก “ชำระเงิน” 3.1 หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ , เพิ่มส่วนลด , กรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน จากนั้นคลิก “ชำระเงิน” 3.2 ถ้าไม่มี รายการส่วนลด หรือ เก็บเงินเพิ่ม สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ โดยคลิกปุ่ม “ข้ามขั้นตอนนี้” 4. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 5.1. ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน หากไม่ครบให้ กด “เพิ่มรายการคืนเงิน” 5.2. ระบบจะสรุปการย้ายออกให้อัตโนมัติ ว่าให้เก็บเงินผู้เช่าเพิ่ม หรือ คืนเงินผู้เช่า 5.3. ถ้าต้องการพิมพ์ใบสรุปย้ายออก ให้คลิก “พิมพ์ใบย้ายออก” […]

Read More

การทำย้ายออกกรณี ออกกลางเดือน

การทำย้ายออกกรณี ออกกลางเดือน กรณีย้ายออกในกลางเดือน สิ่งทีต้องทำเพิ่มเติมคือการ คิดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ที่นอกเหนือจากบิลค่าเช่าที่ออกในสิ้นเดือน เช่น ส่งบิลค่าเช่าในวันที่ 25 พฤศจิกายน ย้ายออกในวันที่ 10 ธันวาคม ในกรณีนี้จะต้องคิดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า เพิ่มในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม วิธีการทำย้ายออกกลางเดือนจะเป็นไปตามวิธีดังนี้ 1.ไปที่หน้า “ผังห้อง” คลิกที่ห้องที่ต้องการย้ายออก (ในรูปตัวอย่าง ห้อง 101 ต้องการย้ายออก) 2.ไปที่แถบ “ย้ายออก” จะเห็น รายการบิลค้างชำระ ถ้ามีบิลค้างชำระให้คลิก “ชำระเงิน” 3. คลิกปุ่ม “เพิ่มค่าน้ำ-ค่าไฟ” เพื่อกรอกเลขมิเตอร์ เพื่อ คำนวณ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ส่วนเกินจากบิลค่าเช่าล่าสุด 4.กรอกเลขมิเตอร์น้ำ, เลขมิเตอร์ไฟฟ้า และ เลือกวันที่จดมิเตอร์ จากนั้นกด “คำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า” จากนั้นระบบจะคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ส่วนเกินให้โดยอัตโนมัติ 5. หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ […]

Read More