ดูรายได้และรายจ่ายรวม

การดูรายได้และรายจ่ายรวม  คือ การดูข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างรายได้หรือรายรับ ที่ได้รับเข้ามาเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่ได้จ่ายออกไป  โดยเป็นการดูข้อมูลของแต่ละเดือน หรือสามารถเลือกดูย้อนหลัง 6 เดือน     12 เดือน    หรือปีปัจจุบันได้ เข้าหมวดแดชบอร์ด เลื่อนลงมาด้านล่าง “รายได้และรายจ่ายรวม” ฟิลเตอร์เดือนที่ต้องการดูข้อมูล

Read More

ดูรายจ่ายรวม/รายจ่ายแยกตามประเภท

เข้าหมวดแดชบอร์ด ฟิลเตอร์เลือกดูข้อมูลรายจ่ายรวมของแต่ละเดือน หรือ ดูย้อนหลังเป็นปีได้ ฟิลเตอร์เลือกดูข้อมูลรายจ่ายแยกตามประเภทของแต่ละเดือน หรือ ดูย้อนหลังเป็นปีได้

Read More

ดูรายได้รวม/รายได้แยกตามประเภท

เข้าหมวดแดชบอร์ด  กดฟิลเตอร์ดูข้อมูลรายได้รวมตามเดือน หรือ ดูย้อนหล้งเป็นปีได้ กดฟิลเตอร์ดูข้อมูลรายได้แยกตามปะเภทของแต่เดือน หรือ ดูย้อนหล้งเป็นปีได้

Read More