ระบบ Horganice เก็บฐานข้อมูลไว้ที่ Amazon Web Service ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดยการเปิดและเข้าถึงข้อมูลนั้น จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน( username) และรหัสผ่าน (password) ให้ถูกต้อง เพราะข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎก็ต่อเมื่อใส่รหัสถูกต้องเท่านั้น ซึ่งมีเพียงเจ้าของบัญชี หรือผู้ประกอบการเท่านั้นที่รู้