เจ้าของหอพัก หรือผู้ดูแลสามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้เช่าได้เอง หรือแจ้งโปรโมชั่น ข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือ