ระบบ Horganice จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต หากไม่มีอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจะไม่อัพเดทและไม่แจ้งเตือน ทั้งนี้เมื่อมีอินเตอร์เน็ตข้อมูลจะถูกอัพเดทและแจ้งเตือนทันที (คล้ายกับท่านเล่น Facebook และ LINE)
ท่านสามารถใช้งาน WiFi ,4G , 5G หรืออินเตอร์เน็ตอื่นๆ ในการเข้าใช้งานระบบ Horganice ได้
**หากอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไว้อยู่แล้ว การแจ้งเตือน หรือการอัพเดทข้อมูล ก็จะเป็นปัจจุบัน และเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีความเคลื่อนไหว