การแบ่งจ่าย / ทยอยจ่าย บิลค่าเช่า

  1. เลือกหมวด “บิล” จากนั้น คลิกบิล ที่ต้องการแบ่งจ่าย
  2. คลิกที่ปุ่ม “จ่ายค่าห้อง” จากนั้น คลิกเมนูย่อย “แบ่งจ่าย”
  3. ระบบจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้สร้างใบเสร็จรับเงิน จากนั้นให้กรอกรายละเอียดหัวบิล , รายการ และ จำนวนเงิน ตามที่ผู้เช่าชำระเงินมา
  4. หากต้องการเพิ่มรายการจากใบแจ้งหนี้ ให้คลิก “เพิ่มรายการจากใบแจ้งหนี้”
  5. เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก “ยืนยัน”
  6. เมื่อกรอกรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”
  7. เลือกช่องทางที่ผู้เช่าได้ทำการชำระเงินมา จากนั้นคลิก “บันทึก”
  8. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะโชว์ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้สร้างมาข้างต้น หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”
  9. ระบบจะโชว์ ยอดเงินที่ชำระมาแล้ว กับ ยอดเงินที่ค้างชำระในใบแจ้งหนี้หลัก 

หมายเหตุ เมื่อชำระเงินครบถ้วนตามยอดของใบแจ้งหนี้แล้ว ระบบจะอัพเดตสถานะให้เป็น “จ่ายแล้ว” โดยอัตโนมัติ