1. เข้าหมวดผังห้อง      กดคลิกฟิลเตอร์ห้อง
  2. เลือกฟิลเตอร์ห้องที่ต้องการ