1. เข้าที่หมวดจดมิเตอร์      กดคลิกฟันเฟื่อง
  2. เลือกรูปแบบการคำนวณมิเตอร์     และกดบันทึก