1. เข้าที่หมวดจดมิเตอร์
  2. กดเลือกแถบมิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องการ
  3. เลือกห้องที่มิเตอร์เต็ม   และกดที่สัญลักษณ์ขีดสามขีด
  4. กดเลือกมิเตอร์เต็ม  > กดเลือกค่าสูงสุดของมิเตอร์     และกดยืนยัน
  5. กรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้ของเดือนล่าสุด   และกดบันทึก