• รูปแบบที่ 1 เหมาจ่ายรายเดือน รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าไฟแบบเหมา ไม่ว่าจะเป็นเหมาแบบห้อง หรือเหมาแบบจำนวนคนให้เลือกวิธีนี้

• ตัวอย่างเช่น เหมาจ่ายห้องละ 500 บาท หมายถึงใช้ไฟกี่หน่วยก็จ่ายค่าไฟ 500 บาท ซึ่ง ถ้าแต่ละห้องเหมาไม่เท่ากันให้เติมราคาของห้องส่วนใหญ่ แล้วค่อยกลับไปแก้ห้องส่วนน้อยทีหลัง ซึ่งสามารถดูวิธีแก้ไขได้ในหัวแก้ไขค่าต่างๆ

• รูปแบบที่ 2 คิดตามจริง รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าไฟตามจำนวนที่ใช้งานจริง

• ตัวอย่างเช่น คิดค่าไฟหน่วยละ 7 บาท ถ้าใช้ไฟไป 10 หน่วย ก็จ่าย 70 บาท

• รูปแบบที่ 3 คิดตามจริงมีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าไฟตามจำนวนที่ใช้จริง แต่มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายกำหนดไว้

• ตัวอย่างเช่น คิดค่าไฟหน่วยละ 7 บาท ขั้นต่ำ 500 บาท ถ้าใช้ไฟไป 20 หน่วย ซึ่งคิดเป็นเงิน 140 บาท แต่ต้องจ่าย 500 บาท เนื่องจากกำหนดขั้นต่ำที่ต้องจ่ายไว้ 500 บาท

• รูปแบบที่ 4 คิดตามจริงมีขั้นต่ำเป็นยูนิต รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าไฟตามจำนวนที่ใช้จริง แต่มีจำนวนหน่วยขั้นต่ำกำหนดไว้

• ตัวอย่างเช่น คิดค่าไฟหน่วยละ 7 บาท ขั้นต่ำ 75 หน่วย คิดเป็นเงิน 500 บาท ถ้าใช้ไฟไป 20 หน่วย ต้องจ่ายเงิน 500 บาท เพราะน้อยกว่า 75 หน่วย แต่ถ้าใช้ไฟไป 75 หน่วย ซึ่งคิดเป็นเงิน 525 บาท จ่ายแค่ 500 บาทเพราะยังไม่เกิน 75 หน่วย แต่ถ้าใช้ไฟ 76 หน่วย ต้องจ่ายเงินเท่ากับ 76 หน่วย คูณ 7 บาทเพราะเกิน 75 หน่วยที่กำหนดไว้