วิธีการเบิกอุปกรณ์มี 2 วิธี ดีงนี้

วิธีที่ 1 เบิกจากหมวดอุปกรณ์

  1. เข้าหมวดอุปกรณ์
  2. กดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ

3. กดปุ่ม ” – เบิกอุปกรณ์ “

4. เลือกจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการเบิก และกดบันทึก

เมื่อมีการเบิกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงความเคลื่อนไหวในคลังอุปกรณ์

วิธีที่ 2 เบิกจากหมวดสรุปการแจ้ง

  1. เข้าที่หมวดสรุปการแจ้ง
  2. กดเลือกรายการแจ้งที่ต้องการ

3. กดปุ่ม ” – เบิกอุปกรณ์ “

4. เลือกจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการเบิก และกดบันทึก

เมื่อมีการเบิกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงประวัติในการเบิกอุปกรณ์