วิเคราะห์การเข้าออกผู้เช่า หมายถึง เป็นการนำข้อมูลผู้เช่าที่มีการเข้าพักและย้ายออกในแต่ละเดือน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของหอพักเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือทำการตลาดในการโฆษณาหอพักได้

  1. เข้าที่หมวดวิเคราะห์
  2. กดปุ่ม “วิเคราะห์การเข้าออกผู้เช่า”

3. ฟิลเตอร์ดูข้อมการเข้า – ออกของผู้เช่า