1. วิเคราะห์ค่าน้ำ,วิเคราะห์ค่าไฟ
1.1 เลือกเดือนที่ต้องการวิเคราะห์


1.2. กรอก จำนวนการใช้น้ำประปา / ไฟฟ้า ทั้งหมด ของเดือนที่เลือก


1.3 รายจ่าย การประปา / การไฟฟ้า


1.4 เลือกวันที่ จ่าย ค่าการประปา / การไฟฟ้า


1.5 แนบใบเสร็จ การจ่าย การประปา / การไฟฟ้า คลิก “เลือกไฟล์”


1.6 กด “บันทึก”

2.วิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า มิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟ


3.วิเคราะห์รายรับ เดือนที่เลือกทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *