1. เข้าหมวดวิเคราะห์     กดคลิกเลือกวิเคราะห์ค่าน้ำ หรือ วิเคราะห์ค่าไฟ

1.1 เลือกเดือนที่ต้องการวิเคราะห์

1.2. กรอก จำนวนการใช้น้ำประปา / ไฟฟ้า ทั้งหมด ของเดือนที่เลือก


1.3 รายจ่าย การประปา / การไฟฟ้า


1.4 เลือกวันที่ จ่าย ค่าการประปา / การไฟฟ้า


1.5 แนบใบเสร็จ การจ่าย การประปา / การไฟฟ้า คลิก “เลือกไฟล์”


1.6 กด “บันทึก”

ระบบจะแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ทางหอพักได้มีรายจ่ายออกไป และวิเคราะห์การใช้น้ำ/ไฟของหอพัก