รายงานสรุปหนี้สูญ

เข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิกหนี้สูญ รายงานสรุปหนี้สูญจะมีก็ต่อเมื่อในเดือนนั้นมีการย้ายออกแบบผู้เช่าหนี    แล้วมีบิลหนี้สูญ

Read More

รายงานสรุปการจองรายวัน

เข้าหมวดรายงานสรุป        เลือกเดือนที่ต้องการ กดคลิก “จองรายวัน” สามารถดูภาพรวมการจองรายวัน   และกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์Excel ได้

Read More

รายงานสรุปย้ายเข้า

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายเข้า ในส่วนของหน้าย้ายออกจะเป็นการสรุปให้ว่าเดือนนี้ มีการย้ายเข้ากี่ห้อง  และแต่ล่ะห้องมีรายละเอียดการจ่ายค่าแรกเข้าต่างๆเข้าไร เข้าหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก  “ย้ายเข้า”

Read More

รายงานสรุปจองรายเดือน

วิธีการดูรายงานสรุปจองรายเดือน หน้ารายงานสรุปจองรายเดือน จะเป็นการสรุปภาพรวมของการจองห้องรายเดือน ในเดือนนั้นๆ  และมียอดรับที่ลูกค้าจองห้องด้วย กดเข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกจองรายเดือน

Read More

รายงานสรุปย้ายออก

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายออก ในหน้าของสรุปรายงานย้ายออก จะเป็นการสรุปยอดเงินที่มีการชำระและคืนค่าประกันของห้องนั้นๆ และสามารถปริ้นใบย้ายออกได้ที่หน้านี้ เลือกหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกย้ายออก สามารถกดพิมพ์ เพื่อปริ้นใบเสร็จออกมาได้  หรือกดดาวน์โหลด Excel

Read More

รายงานสรุปบิลค่าเช่า

  เข้าหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก  “บิลค่าเช่า”     สามารถกดดาวน์โหลดExcel หรือพิมพ์ ได้ 

Read More

รายงานสรุปรวมทั้งหมด

วิธีการดูรายงานสรุปทั้งหมด ในหน้าของรายงานสรุปทั้งหมด จะมีทั้ง บิลค่าห้อง บิลเงินประกัน บิลย้ายออก และบิลอื่นๆ เข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกทั้งหมด สามารถกดพิมพ์หรือดาวน์โหลดเป็น excel

Read More

รายงานสรุปรายจ่าย

เข้าหมวดรายงานสรุป   เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกรายจ่าย ฟิลเตอร์ หมวดหมู่ที่ต้องการจะดู ถ้าต้องการดาวน์โหลด excel

Read More