ตั้งค่า เพิ่มค่าบริการและส่วนลด (ทุกเดือน)

ในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด โดยที่ยังไม่ได้ส่งบิลถึงผู้เช่าสามารถเพิ่มค่าบริการและส่วนลดได้ดังต่อไปนี้ 1.เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก 2.จากนั้นคลิกปุ่ม ค่าบริการ ส่วนลด 3.หากต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลดใหม่ให้คลิกที่เครื่องหมาย + 4.จากนั้นกรอกชื่อบริการ หรือชื่อส่วนลด จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มค่าบริการ/เพิ่มส่วนลด 5.ต่อมาจะเป็นการกำหนดห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการ/ส่วนลด คลิกเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิกปุ่มกำหนด (ชื่อบริการ/ส่วนลด) ที่มุมล่างของจอ 6.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด ราคาค่าบริการ/ส่วนลดต่อเดือน เมื่อใส่ราคาเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก 7.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุด คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น 8.หากต้องการตั้งค่าบริการ/ส่วนลดอื่น ๆ สามารถทำซ้ำตามขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้นได้เลย

Read More

การเพิ่มค่าบริการและส่วนลด (เฉพาะเดือน)

ในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด โดยที่ยังไม่ได้ส่งบิลถึงผู้เช่าสามารถเพิ่มค่าบริการและส่วนลดได้ดังต่อไปนี้ 1.คลิกหมวดจัดการหอ 2.คลิกหมวดบิล 3.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการและส่วนลด 4.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา จะมีปุ่ม เพิ่มส่วนลด และ เพิ่มรายการ 5.กรอกจำนวนเงินค่าเช่าห้องที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก ในกรณีที่ส่งบิลไปถึงผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเพิ่มค่าบริการและส่วนลด สามารถเพิ่มได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1.คลิกหมวด จัดการหอ 2.คลิกหมวด บิล 3.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด 4.คลิกเลือกแก้ไขบิล 5.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าของสาเหตุของการแก้ไขบิล 6.คลิกปุ่ม เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการ 7.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด และจำนวนเงิน เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก 8.ตรวจสอบส่วนลด หรือค่าบริการที่คุณได้ทำการเพิ่มเมื่อสักครู่ หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า

Read More