1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล

2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก

*ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบแจ้งหนี้ ทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *