1.หมวดผังห้อง และกดเลือกห้องที่ต้องการ

2.เลือกหัวข้อสัญญาเช่า

3.กดปุ่มแก้ไขข้อมูลสัญญา

4.กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข   และกดบันทึกสัญญา

5.หากต้องการแก้ไขข้อมูลในสัญญาเช่า สามารถกดปุ่ม “แก้ไขข้อความสัญญาห้อง…”     `และกดบันทึกและพิมพ์