1. เข้าที่หมวดบิล

2. คลิกบิลที่ต้องการแก้ไข

3. หากบิลได้ชำระเงินไปแล้ว ให้คลิก ยกเลิกการชำระเงิน

4. คลิก แก้ไขบิล

5. คลิก แก้ไขหัวบิล จากนั้นกรอกรายละเอียด หัวบิลตามที่ต้องการ

6. คลิก ส่งบิล

7. คลิก ชำระเงิน จากนั้น กดพิมพ์(ปริ้นท์)อีกครั้ง