1. เข้าที่หมวกบุคลากร
  2. กดคลิกกำหนดสิทธิ
  3. กำหนดสิทธิพนักงาน      และกดบันทึก