1. เข้าที่หมวกบุคลากร
  2. กดคลิกกำหนดสิทธิ
  3. กำหนดสิทธิพนักงาน      และกดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *