ในการใช้งานครั้งแรก ควรกรอก ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น

“ตรวจสอบเดือนให้ถูกต้องและกรอกที่ช่องเลขล่าสุด”

1.คลิกปุ่ม จัดการหอ

2.จากนั้นคลิกปุ่ม จดมิเตอร์

3.ตรวจสอบเดือนว่าใช่เดือนที่ต้องการจดหรือไม่

4.คลิกเลือกปุ่ม จดมิเตอร์ค่าน้ำ เพื่อกรอกเลขมิเตอร์น้ำ

5.กรอกตัวเลขมิเตอร์น้ำ ตรงช่องเลขล่าสุด

6.เมื่อกรอกเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

7.จากนั้นคลิกปุ่ม จดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า เพื่อกรอกเลขมิเตอร์ไฟ

8.เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

 

TIPS : ควรกรอกเลขมิเตอร์ให้ครบทุกห้อง ทั้งมีผู้เช่าและไม่มีผู้เช่า จะทำให้ท่านทราบความผิดพลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น มิเตอร์ขยับ กรณีห้องว่าง มิเตอร์รั่ว มิเตอร์เสีย เป็นต้น และยังช่วยป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย