รูปแบบเอกสารสำหรับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. รูปแบบปกติ คือ ส่วนของต้นฉบับและส่วนสำเนาจะอยู่ในเอกสาร 1 แผ่น (ด้านบน-ด้านล่าง)

2. รูปแบบพิเศษ คือ ส่วนของต้นฉบับและส่วนสำเนาจะอยู่ในเอกสารคนละแผ่น

วิธีการตั้งค่ารูปแบบเอกสาร

  1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก และกดบิล

2. สามารถกดเลือกรูปแบบที่ต้องการ และกดบันทึก