วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์

  1. เข้าหมวดผังห้อง  >  กดคลิกห้องที่ต้องทำสัญญา
  2. กดสัญญาเช่า > กรอกข้อมูลในสัญญาให้เรียบร้อย  >  และกดทำสัญญา หากในกรณีที่ต้องการเลือก Template แบบฟอร์มสัญญาอื่นๆเพิ่มเติมก่อนพิมพ์สัญญาเช่า มีขั้นตอนดังนี้
  3. กดปุ่ม “แก้ไขข้อความสัญญาห้อง…..”   >  เลือก Template   ที่ต้องการ  >  จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและพิมพ์”      ( สำหรับการตั้งค่าสัญญาเช่ากรณีมากกว่า 1 Template ขึ้นไป จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ Professional เท่านั้น )

          หากต้องการให้ผู้เช่าทำสัญญาออนไลน์ ผู้เช่าจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและเชื่อมหอพักให้เรียบร้อย  จึงจะสามารถกดส่งสัญญาเช่าออนไลน์ได้

        4. กดปุ่ม ” + เพิ่มสัญญาออนไลน์ “

        5. เลือกชื่อผู้เช่าที่ต้องการทำสัญญาและกดเลือกเอกสารที่ต้องการให้ผู้เช่าแนบเพิ่มเติม   จากนั้นกดส่งสัญญา

     

        6. หลังจากส่งสัญญาเรียบร้อยแล้ว  สัญญาเช่าจะไปแสดงที่แอปพลิเคชั่นของผู้เช่าเพื่อทำสัญญาออนไลน์  และแนบเอกสารต่างๆ พร้อมเซ็นลายเซ็นออนไลน์ส่งมาให้ทางเจ้าของหอพัก 

   

       7. กดพิมพ์ใบเสร็จค่าประกันและพิมพ์สัญญาเช่า

        8. กรอกใบเสร็จแรกเข้า  >   และกดชำระเงิน