การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี (รูปแบบพิเศษ)

1. เข้าที่หมวดบิล      และเลือกรอบเดือนที่ต้องการเอกสาร

2. กดพิมพ์หลายห้อง

3. กดคลิกพิมพ์ใบแจ้งหนี้  หรือ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี (รูปแบบพิเศษ)

4.  กดคลิกเลือกรูปแบบที่ต้อง > คลิกเลือกห้อง       และกดพิมพ์