การกดอ่านค่าเลขมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล

1. เข้าที่หมวดจดมิเตอร์

2. เลือกเป็นการจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า

3. กดอ่านค่า Digital Meter หาต้องการอ่านค่ามิเตอร์ของทุกห้อง

4. เป็นการกดอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าทีละห้อง