1. เข้าที่หมวดผังห้อง    กดเข้าห้องที่ทำการจองรายเดือนไว้แล้ว
  2. กดชื่อผู้เช่าที่ช่องรายการจองห้อง
  3. กดแก้ไขการจอง กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการจอง   หรือ  กดยกเลิกการจอง กรณีที่ต้องการยกเลิกการจองห้อง