1. เข้าหมวดรายงานสรุป  >   เลือกเดือนที่ต้องการดู
  2. กดคลิก  รายงานหนี้สูญ
  3. กดพิมพ์ใบย้ายออก(ผู้เช่าหนี)                                                                                                                      รายงานสรุปหนี้สูญจะมีก็ต่อเมื่อในเดือนนั้นมีการย้ายออกแบบผู้เช่าหนี    แล้วมีบิลหนี้สูญ