1. เข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู
  2. กดคลิกหนี้สูญ
  3. รายงานสรุปหนี้สูญจะมีก็ต่อเมื่อในเดือนนั้นมีการย้ายออกแบบผู้เช่าหนี    แล้วมีบิลหนี้สูญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *