1. เข้าที่หมวดอุปกรณ์
  2. กดปุ่ม ” +เพิ่มอุปกรณ์ “

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลของอุปกรณ์

วิธีเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1

  1. กดปุ่ม ” เพิ่มจำนวนอุปกรณ์ทีละหลายรายการ “

2. กรอกจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการ และกดบันทึก

วิธีที่ 2

  1. กดปุ่ม ” รายละเอียด “

2. กดปุ่ม ” + เพิ่มอุปกรณ์ “

3. เพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการ และกดบันทึก

เมื่อมีการเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ที่หน้าระบบจะขึ้นจำนวนอุปกรณ์แสดงตามที่เราระบุลงไป