วิเคราะห์มิเตอร์ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าของผู้เช่า

  1. เลือกหมวดวิเคราะห์
  2. เลือกวิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า
  3. เลือกวิเคราะห์มิเตอร์น้ำ หรือ วิเคราะห์มิเตอร์ไฟ

การแสดงผลจะขึ้นเป็นกราฟ ตามหน่วยมิเตอร์น้ำและไฟที่ลูกบ้านได้ใช้ไปในแต่ล่ะเดือน

โดยสามารถเลื่อนชั้นได้ จากลูกศรปุ่มสีเหลืองอ่อน