วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย คือ  เป็นการสรุปรายรับ-จ่ายรวมทั้งหมดของหอพักที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ

วิเคราะห์รายได้รวม โดยสามารถฟิลเตอร์เดือนที่ต้องการ หรือดูเป็นรายได้แยกตามประเภท

วิเคราะห์รายจ่ายรวม โดยสามารถฟิลเตอร์เดือนที่ต้องการ หรือดูเป็นรายจ่ายแยกตามประเภท

วิเคราะห์รายได้และจ่ายรวม โดยสามารถฟิลเตอร์เดือนที่ต้องการ