1.  เข้าหมวดผังห้อง   เลือกห้องว่าง
  2.  กดเพิ่มการจอง   เลือกรายเดือน หรือ รายวัน
  3.  กรอกข้อมูลรายละเอียดและใส่ราคา   จากนั้นกดบันทึก