1. เข้าหมวดผังห้อง    กดคลิกห้องจองรายวัน
  2. กดคลิกชื่อรายการจอง
  3. กดแก้ไขการจอง  หรือ  ยกเลิกการจอง