1. เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก    กดผังห้อง(แถบสีฟ้า)
  2. แก้ไขชื่อห้องใหม่  โดยการพิมพ์ชื่อที่ช่อง “ชื่อห้องที่ต้องการแก้ไข”    และสามารถกดเพิ่มห้อง , เพิ่มชั้น   จากนั้นเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก