การตั้งค่าข้อความใบเสร็จรับเงินประกัน

1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบแจ้งหนี้ ทุกครั้ง

Read More

การตั้งค่าข้อความใบเสร็จแรกเข้า

1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบเสร็จแรกเข้าทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบเสร็จแรกเข้า ทุกครั้ง

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จการจอง

1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบแจ้งหนี้

1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบแจ้งหนี้ ทุกครั้ง

Read More

การตั้งค่าสิทธิ พนักงาน

  หลังจากทำการเพิ่มพนักงานเข้าระบบแล้ว การตั้งค่าสิทธิ ให้กับพนักงานแต่ละคน ทำดังนี้ 1.เลือกพนักงานที่ต้องการตั้งค่าสิทธิ กดปุ่ม กำหนดสิทธิ 2.ติ๊กเครื่องหมายถูก ที่รายการ (ต้องการให้พนักงานทำแค่ไหน กดเลือกแค่นั้น อยากให้เห็นอะไร เลือกอันนั้น) 3.กดบันทึก   หมายเหตุ : การตั้งค่าสิทธ์ เป็นเพียงการไม่ยินยอมให้ทำรายการนั้นๆ แต่พนักงานจะยังคงเห็นข้อมูลดังกล่าง จะไม่ใช่การปิดข้อมูลทั้งหมด เช่น ไม่ให้สิทธ์ยืนยันการชำระเงิน พนักงานจะยังคงรับชำระได้ แต่สถานะจะยังไม่เปลี่ยน จนกว่าเจ้าของจะกดยืนยันอีกครั้ง

Read More

วิธีตั้งค่าบิลค่าเช่า ให้รวม/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1.เมื่อทำการตั้งค่ารูปแบบธุรกิจเป็นนิติบุคคล หรือบริษัทเรียบร้อยแล้ว 2.เข้าหมวด บิล 3.เลือกสัญลักษณ์เฟือง เพื่อตั้งค่าการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

Read More

การเพิ่มค่าอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบิลค่าเช่า

1.คลิกหน้า “ตั้งค่าหอพัก” 2. คลิกเลือก “ค่าบริการ ส่วนลด” 3.คลิก “เพิ่มค่าบริการ” 4.ใส่ชื่อ ค่าบริการ ภาษาไทย และ ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ 5.คลิก “เพิ่มค่าบริการ” 6.คลิกเลือกห้อง หรือ เลือกทั้งชั้นที่ต้องการใส่ค่าบริการ 7.คลิก “กำหนด” (ค่าบริการนั้น) 8.ใส่ราคาค่าบริการนั้น 9.กด “บันทึก” 10.กดเสร็จสิ้น  

Read More

แก้ไขบัญชีธนาคาร

1.เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก 2.จากนั้นคลิกปุ่ม บัญชีธนาคาร 3.คลิกเลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไข 4.จะมีหน้าต่างให้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลบัญชี 5.เมื่อแก้ไขเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึก

Read More