Horganice ID ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างหอพักกับผู้เช่า สำหรับส่งบิลออนไลน์ แจ้งข่าวสาร และแจ้งเรื่องต่างๆ

ขั้นตอนการเชื่อมหอพักมีดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *