ขั้นตอนการกรอกเลขมิเตอร์ / จดมิเตอร์

ในการใช้งานครั้งแรก ควรกรอก ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น “ตรวจสอบเดือนให้ถูกต้องและกรอกที่ช่องเลขล่าสุด” 1.คลิกปุ่ม จัดการหอ 2.จากนั้นคลิกปุ่ม จดมิเตอร์ 3.ตรวจสอบเดือนว่าใช่เดือนที่ต้องการจดหรือไม่ 4.คลิกเลือกปุ่ม จดมิเตอร์ค่าน้ำ เพื่อกรอกเลขมิเตอร์น้ำ 5.กรอกตัวเลขมิเตอร์น้ำ ตรงช่องเลขล่าสุด 6.เมื่อกรอกเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 7.จากนั้นคลิกปุ่ม จดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า เพื่อกรอกเลขมิเตอร์ไฟ 8.เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล   TIPS : ควรกรอกเลขมิเตอร์ให้ครบทุกห้อง ทั้งมีผู้เช่าและไม่มีผู้เช่า จะทำให้ท่านทราบความผิดพลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น มิเตอร์ขยับ กรณีห้องว่าง มิเตอร์รั่ว มิเตอร์เสีย เป็นต้น และยังช่วยป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย

Read More