การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จรับเงินประกัน

1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ   ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง     และกดปุ่มบันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง*

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จแรกเข้า

1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ   ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบเสร็จแรกเข้าทุกครั้ง      และกดปุ่มบันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบเสร็จแรกเข้าทุกครั้ง*

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จการจอง

1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ    ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง      และกดปุ่มบันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง*

Read More