พิมพ์ใบยกเลิกการจองห้องรายเดือน

กรณีที่มีการยกเลิกการจองห้องรายเดือน และกดคืนเงินค่ามัดจำการจองห้องรายเดือน สามารถกดปุ่มพิมพ์ใบยกเลิกการจองได้ ดังนี้ เข้าที่หมวดรายรับ-จ่าย กดค้นหารายการคืนค่ามัดจำการจองรายเดือน 3. กดปุ่ม พิมพ์ใบยกเลิกการจอง

Read More