วิเคราะห์ค่าน้ำ/ค่าไฟ

1. เข้าหมวดวิเคราะห์     กดคลิกเลือกวิเคราะห์ค่าน้ำ หรือ วิเคราะห์ค่าไฟ 1.1 เลือกเดือนที่ต้องการวิเคราะห์ 1.2. กรอก จำนวนการใช้น้ำประปา / ไฟฟ้า ทั้งหมด ของเดือนที่เลือก 1.3 รายจ่าย การประปา / การไฟฟ้า 1.4 เลือกวันที่ จ่าย ค่าการประปา / การไฟฟ้า 1.5 แนบใบเสร็จ การจ่าย การประปา / การไฟฟ้า คลิก “เลือกไฟล์” 1.6 กด “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ทางหอพักได้มีรายจ่ายออกไป และวิเคราะห์การใช้น้ำ/ไฟของหอพัก      

Read More