ออกใบเสร็จรายวัน

เข้าหมวดผังห้อง     กดคลิกเข้าห้องรายวัน  กดคลิกชื่อรายการจองห้อง กดออกใบเสร็จ กรอกรายละเอียดหัวบิล   ตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย   และกดบันทึก กดจ่ายบิล     และใบพิมพ์เสร็จ

Read More