แก้ไข/ยกเลิกการจองรายเดือน

เข้าที่หมวดผังห้อง  >   กดเข้าห้องที่ทำการจองรายเดือนไว้แล้ว กดชื่อผู้เช่าที่ช่องรายการจองห้อง กดแก้ไขการจอง กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการจอง   หรือ  กดยกเลิกการจอง กรณีที่ต้องการยกเลิกการจองห้อง กรณียกเลิกการจองรายเดือนและมีการคืนเงินจองห้อง ระบบสามารถกดพิมพ์เอกสารใบยกเลิกการจองได้ที่หมวดรายรับ-จ่าย https://bit.ly/3Tq7TOh

Read More