ยกเลิก/แก้ไขการจองรายเดือน

เข้าที่หมวดผังห้อง    กดเข้าห้องที่ทำการจองรายเดือนไว้แล้ว กดชื่อผู้เช่าที่ช่องรายการจองห้อง กดแก้ไขการจอง กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการจอง   หรือ  กดยกเลิกการจอง กรณีที่ต้องการยกเลิกการจองห้อง

Read More